+ من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم؟!

- خسته است... شبها دیر میخوابه!

× آدم فقط تو آغوش مادرش تنها نیست!

+ حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم...

× دیالوگ حمید جبلی‌ـه!

- سرش شلوغه!

+ شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی...؟!

- ولی خدایی بیکاره! بی کار، بی عار، خسته، مشغول...!

× پ بده!

- حالا یهویی همین وسط؟! دارن نگامون میکنن!

+ پروانه‌ی او باشم و او شمع جماعت...

~ استعاره است...

- پِ یا پَ ؟!

+ تو ز ما فارغ و 

ما از تو پریشان

تا چند؟!

~ تا نیمه‌ی شب..!

- زدی تو کار نو ها...!

+ خداحافظ!

+ "بگو برگرد"