- قوم از شراب مست و ز منظور بی نصیب

+ من مست از او چنان که نخواهم شراب را