علی‌ـترین رأسِ ساعتِ دوازدهِ ظهرِ تاریخِ مذکور، چشم به جهان گشود! :)