حاشا که من از جور و جـفای تو بنـالم

بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت

#حضرت_حافظ