[19تیر96؛ رمز برداشته شد]

طرف مرده...
به نظرت do i even give a fuck ؟
نه
پس بهم نگو
هیچکس دیگه‌ای رو هم ندارم که بهش بگم

نباید بهت میگفتم...
چیو؟
هیچی. چرا هیچوقت برات مهم نیستم؟
چرا این تصورات مزخرفتو واسه خودت نگه نمیداری؟
یعنی مهمم؟
خودت چی فکر میکنی؟
you حتی don't give a fuck
پس هر جور دوست داری فکر کن

خیلی زودتر باید بهم میگفتی که اینقدر نزدیک نشم
نشدی
نشدم؟
ببین علی داری دوباره همه چیو به هم میریزی
همه چی به هم ریخته... خیلی قبل‌ـتر از اینا
پس پافشاری نکن که درستش کنی
اگه درست نشه میمیرم...
خیلی سر خودت میترسی
همین؟
نترس نمیمیری
تو منو وقتی تنها میشم ندیدی
یعنی از اینی که الان هستی هم بدتر میشی؟
الان بهترینم... همیشه وقتی هستی بهترینم
علی... 13 ماه دیگه کنکور داریم، میدونی که؟
میشه این 13 ماه دیگه هم همدیگه رو داشته باشیم؟
نه.