ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی

چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

#امیرخسرودهلوی