دیگر نرود به هیچ مطلوب
خاطر که گرفت با تو پیوند...

#سعدی_لعنتی