ای یار بیا که بی تو جان را ثمری نیست

در جان و رگ و خون جز از تو اثری نیست

#162