انـگـار با تمـام جــهـان وصـل مـی شـوم

در لحظه ای که می کشمت تنگ در بغل

:حسین منزوی: