شرح دلتنگی من بی تو فقط یک جمله‌ست:

تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم