سلام. (telegram.me/whogivesashitanyway)

فعلا اوضاع اینه؛ تا روزگار باز چه زاید!